> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
ANBI

Algemene gegevens Classicale vergadering  Katwijk behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Naam ANBI: Classis Katwijk
Telefoonnummer: 071 - 408 17 20
RSIN/Fiscaal nummer: 824106209

Website www.classiskatwijk.nl
E-mail moderamen@classiskatwijk.nl
Adres Neptunus 3
Postcode 2221 JS
Plaats Katwijk zh
Postadres Neptunus 3
Postcode 2221 JS
Plaats Katwijk zh


De Classicale vergadering Katwijk is een onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.
Een classis is een verzameling van een aantal gemeenten behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk in Nederland staat in ordinantie 2, artikel 20, lid 1:
"De gemeenten worden door de kleine synode samengebracht in classes."

De Classicale vergadering Katwijk is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 13, lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Classicale vergadering Katwijk.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de classis is de classicale vergadering.In ordinantie 4, artikel 14, lid 1 wordt de samenstelling van de classicale vergadering als volgt omschreven:
"De classicale vergadering wordt gevormd door de afgevaardigde ambtsdragers van de tot de classis behorende gemeenten. De afgevaardigden worden aangewezen door de kerkenraden."

Het dagelijks bestuur van de classis ligt bij het breed moderamen en wordt jaarlijks uit het midden van de classicale vergadering verkozen door de afgevaardigde ambtsdragers van de tot de classis behorende gemeenten. In ordinantie 4, artikel 16, lid 5 is ten aanzien van de samenstelling van het breed moderamen het volgende bepaald:
"Het breed moderamen wordt zo samengesteld dat tenminste twee predikanten, twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en twee diakenen van het breed moderamen deel uitmaken."
Voor zowel de classicale vergadering als haar breed moderamen geldt volgens ordinantie 4, artikel 5, lid 4 dat zij rechtsgeldige besluiten kunnen nemen als tenminste de helft van het voor hen vastgestelde leden (het quorum) aanwezig is.
De classicale vergadering is voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de classis eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Ten aanzien van de financiën van de classis is in ordinantie 11, artikel 11, lid 1 bepaald dat de classicale vergadering bevoegd is 'de vergader- en administratiekosten van de classicale vergadering, van haar breed moderamen en van haar organen van bijstand en van de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers om te slaan over de tot de classis behorende gemeenten'.
Elke classicale vergadering ontvangt jaarlijks uit de algemene middelen van de Protestantse Kerk in Nederland een bedrag van € 1.500,- als tegemoetkoming in de vergader- en administratiekosten.
In ordinantie 11, artikel 14, lid 1 is bepaald dat betrokkenheid van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken ten aanzien van de financiën van de classicale vergadering alleen dan van toepassing is wanneer de classicale vergadering andere inkomsten en uitgaven heeft dan die in verband met vergader- en administratiekosten.

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Aan het beleidsplan van classis Katwijk wordt thans gewerkt en dit zal - na bespreking in en vaststelling door de classicale vergadering - in het eerste kwartaal van 2016 gepubliceerd worden.

Beloningsbeleid
In de regel zijn aan de classis geen medewerkers verbonden die hun rechtspositie aan de classis ontlenen.
De beloning van predikanten, die in een voorkomend geval rechtspositioneel verbonden zijn aan de classis, is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'.
De beloning van overige medewerkers, die in een voorkomend geval rechtspositioneel verbonden zijn aan de classis, zoals kerkelijk werkers, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland'.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u op de website van de Protestantse Kerk: www.protestantsekerk.nl/generaleregelingen
Leden van classicale vergaderingen, brede moderamina, werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers, en classicale commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden te behoeve van de classis. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
In ordinantie 4, artikel 15, lid 1 is de bpaald dat de classicale vergadering o.a. tot taak heeft:
- het leidinggeven aan het leven en werken van de classis op haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het kerkelijk leven in de classis kan bevorderen;
- het bevorderen van de missionaire arbeid van de gemeenten;
- het gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar;
- het erop toezien dat de gemeenten haar roeping en taak nakomen en het advies en hulp bieden aan de kerkenraden;
- het vaststellen van het beleidsplan terzake van het leven en werken van de classis.

De taak van de classicale vergadering spitst zich toe op het ondersteunen, stimuleren en in voorkomende gevallen het beleidsmatig faciliteren van het leven en werken van de plaatselijke gemeenten behorende bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de classicale vergadering vertoont een grote mate van continuïteit: de classicale vergadering komt 4 maal per jaar bijeen, haar breed moderamen 4 tot 6 maal per jaar, de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers eveneens 4 tot 6 maal per jaar.
Eventuele classicale commissies ontplooien activiteiten conform de opdracht die hen door de classicale vergadering is verstrekt.

In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 

BATEN

Omschrijving Begroting Rekening Rekening
  2015 2014 2013
Bijdragen gemeenten 3.280,- 2.870,- 2.870,-
Bijdrage Protestantse Kerk  1.500,- 1.500,- 1.500,-
Rente 50,- 38,- 54,-
Opbrengst cursussen 250,- 185,- 210,-
Totaal baten 5.080,- 4.593,- 4.634,-

LASTEN

Omschrijving Begroting Rekening Rekening
  2015 2014 2013
Vergaderkosten 600,- 469,- 344,-
Administratie-/beheer 400,- 1.858,- 86,-
Bankkosten 100,- 66,- 63,-
Portokosten 250,- 0,- 120,-
Telefoonkosten 60,- 60,- 60,-
Reiskosten 350,- 518,- 381,-
Website 600,- 580,- 580,-
Overige kosten 620,- 900,- 876,-
Cursuskosten 500,- 138,- 441,-
Werkgemeenschap
             Predikanten Katwijk
350,- 150,- 0,-
Werkgemeenschap
             Predikanten Lisse
350,- 0,- 0,-
Bureaukosten moderamen 600,- 600,- 500,-
Cie Kerk & Israël 300,- 300,- 300,-
Totaal lasten 5.080,- 5.639,- 3.751,-

 

Omschrijving Begroting Rekening Rekening
  2015 2014 2013
Resultaat (baten - lasten)  0,- -1.046,- 883,-


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Zij ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of voor een specifiek project.
In de regel zijn de inkomsten van de classis bedoeld ter bestrijding van de onkosten van vergaderingen en bijeenkomsten die voortvloeien uit de kerkordelijk geformuleerde taak van de classicale vergadering en het in het verlengde hiervan door haarzelf vast te stellen beleidsplan.
 


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden