> Home
> Classicale vergadering
> Taken
> Handboek
> Samenstelling
> Leden
> Wijziging per 1 jan 2012
> Adviseurs
> Beleid
> Vergaderingen in 2015
> Vergaderingen in 2016
> Vergaderingen in 2017
> Breed moderamen
> Moderamen
> Cie T&C
> Cie K&I
> Cie Kerkorde
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Samenstelling Classicale vergadering

Ordinantie 4-14 van de kerkorde luidt:

 1. De classicale vergadering wordt gevormd door de afgevaardigde ambtsdragers van de tot de classis behorende gemeenten.
  De afgevaardigden worden aangewezen door de kerkenraden.
  Vanuit de gemeenten met wijkgemeenten geschiedt de afvaardiging door de wijkkerkenraden.
  De classicale vergadering wijst tevens twee leden aan uit de predikanten met bijzondere opdracht en predikanten in algemene dienst die aan een tot de classis behorende gemeente of aan de classis verbonden zijn, dan wel lid zijn van een tot de classis behorende gemeente.
 2. Elke kerkenraad of wijkkerkenraad vaardigt uit zijn midden twee ambtsdragers af. Bij toepassing van artikel 6-4 kan in de plaatselijke regeling worden vastgesteld dat de kerkenraad uit zijn midden één ambtsdrager afvaardigt.
  De afgevaardigden worden aangewezen voor vier jaar.
  Elk jaar treedt een vierde van het aantal leden van de classicale vergadering af.
 3. De afvaardiging geschiedt aan de hand van een door het breed moderamen van de classicale vergadering op te stellen rooster dat voor elke kerkenraad aangeeft wanneer hij een predikant, een ouderling, een diaken of een ouderling die tevens kerkrentmeester is, dient af te vaardigen. Dit rooster wordt zo opgesteld, dat per tien ambtsdragers er ten naaste bij drie predikanten, twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, drie diakenen en twee ouderlingen die tevens kerkrentmeester zijn, van de classicale vergadering deel uitmaken.
  Kerkenraden die een predikant dienen af te vaardigen, vaardigen zolang er geen predikant voor gewone werkzaamheden aan de gemeente verbonden is, hetzij een ouderling die niet tevens kerkrentmeester is, hetzij de consulent indien deze niet door een andere kerkenraad is afgevaardigd, naar de classicale vergadering af.
 4. De kerkenraden wijzen naast elke afgevaardigde een secundus aan die aan dezelfde vereisten voldoet als de primus en die bij verhindering of ontstentenis van deze als primus fungeert. Kerkenraden van gemeenten waaraan één predikant voor gewone werkzaamheden verbonden is en die aan de beurt zijn een predikant af te vaardigen, wijzen naast deze een ouderling die niet tevens kerkrentmeester is, als secundus aan.
 5. Ambtsdragers die niet zijn afgevaardigd, kunnen door de classicale vergadering worden toegelaten als adviserende leden.
 6. De classicale vergadering bepaalt in haar regeling voor haar wijze van werken wie, naast de afgevaardigden van de classicale  vergadering naar de generale synode, als adviseurs aan de beraadslagingen van de classicale vergadering deelnemen

Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden