> Home
> Classicale vergadering
> Taken
> Handboek
> Samenstelling
> Beleid
> Vergaderingen in 2015
> Vergaderingen in 2016
> Vergaderingen in 2017
> Breed moderamen
> Moderamen
> Samenstelling
> Cie T&C
> Cie K&I
> Cie Kerkorde
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Het moderamen

 

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de classis. Ordinantie 4-16-2 t/m 4:

  1. De classicale vergadering kiest jaarlijks op de eerste bijeenkomst van het kalenderjaar onder leiding van de oudste van de aanwezige afgevaardigde predikanten uit haar midden een moderamen, bestaande uit ten minste een preses, een scriba en een assessor, met dien verstande dat in elk geval een predikant deel uitmaakt van het moderamen.
  2. Preses en scriba kunnen, in afwijking van het bepaalde in lid 2, gekozen worden uit de ambtsdragers uit de classis, waarbij het bepaalde in ordinantie 3-7-3 van overeenkomstige toepassing is. Zij hebben dan in de classicale vergadering en in haar breed moderamen een adviserende stem.
  3. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de classicale vergadering en haar breed moderamen, het opmaken van een aan de kerkenraden toe te zenden verslag van de bijeenkomsten van de classicale vergadering, het uitvoeren van die besluiten van de classicale vergadering en haar breed moderamen waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan het breed moderamen, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.

Het moderamen brengt regelmatig rapport van zijn werkzaamheden uit aan het breed moderamen.

Alle brieven en post, bestemd voor het moderamen, dient verzonden te worden aan de secretaris.

           Moderamen van de Classicale vergadering Katwijk
           Dhr. D. Wijnands
           Neptunus 3
           2221 JS  Katwijk zh


           Telefoon: 071 - 408 17 20
           E-mail: moderamen@classiskatwijk.nl

 


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden