> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Boeken
> Tijdschriften
> Artikelen
> Boekhandels
> Websites
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Leestips - Tijdschriften

De volgende tijdschriften zijn naar onze mening lezenswaardig.
De opsomming is alfabethisch.

HW Confessioneel, de tweewekelijkse uitgave van confessionelen binnen de PKN;

Diakonia, het 'vakblad' voor diakenen;

Ecclesia, voorheen 'Kerkblaadje', is een uitgave van de Vrienden van Dr. H.F. Hohlbrugge en verschijnt zaterdags om de veertien dagen;

Kerkbulletin verschijnt in de regel elke veertien dagen op woensdag.
Doelgroep: Redacties kerkbladen, predikanten, kerkenraden en andere geïnteresseerden;

Kerkinformatie verschijnt elf keer per jaar als officieel orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland;

Kontekstueel, tijdschrift voor gereformeerd belijden nú
wil een brug slaan tussen de gereformeerde traditie en de vragen van deze tijd. Het wil opiniërend werken op het gebied van kerk en theologie, voor theologen en voor geïnteresseerde gemeenteleden;

Vandaar verschijnt vier keer per jaar;

De Waarheidsvriend, het huisorgaan van de Gereformeerde Bond. Deze verschijnt elke week en heeft een omvang van 24 pagina's. De Waarheidsvriend geeft voorlichting inzake geestelijke en kerkelijke vragen, maar ook worden regelmatig maatschappelijke vragen behandeld;

Wapenveld verkent vanuit een christelijk perspectief de vragen van geloof en cultuur. Zesmaal per jaar biedt de redactie haar lezers een oefening in onthaasting: artikelen en thema's die vanuit de christelijke traditie nadere overweging verdienen;

Woord & Dienst, een tweewekelijks opiniërend magazine voor de Protestantse Kerk in Nederland.


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden