> Home
> Classicale vergadering
> Taken
> Handboek
> Samenstelling
> Beleid
> Vergaderingen in 2015
> Vergaderingen in 2016
> Vergaderingen in 2017
> Breed moderamen
> Moderamen
> Cie T&C
> Cie K&I
> Folder K&I
> Joodse wortels
> Cie Kerkorde
> Predikanten
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Commissie Kerk & IsraŽl

De kerkorde schrijft over Kerk en Israël:

Artikel I-1
De Protestantse Kerk in Nederland is
overeenkomstig haar belijden
gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk
die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

Artikel I-7
De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.
Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.

Ordinantie 1-2

 1. De kerk is geroepen in al haar geledingen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te geven aan de verbondenheid met het volk Israël.
 2. De generale synode – daarin bijgestaan door de organen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn – heeft hierbij in het bijzonder tot taak:
  - het onderzoek van de Heilige Schrift ten aanzien van de vragen met betrekking tot Israël te bevorderen,
  - leiding te geven aan
  - de verdieping en verbreding van het inzicht van de kerk in de weg van God met Israël en
  - het gesprek met Israël,
  - het inzicht in en bestrijding van antisemitisme te bevorderen,
  - de gemeenten toe te rusten tot de ontmoeting met Israël,
  - de aandacht voor de plaats van joodse leden van de kerk te bevorderen,
  - de arbeid ten behoeve van Israël in de verschillende geledingen van de kerk te coördineren.
 3. De arbeid met en ten behoeve van Israël wordt zoveel mogelijk verricht in samenwerking met organen van andere kerken die in deze arbeid werkzaam zijn.

De Commissie Kerk & Israël is een Interclassicale commissie.
Zowel vanuit de Classicale vergadering Leiden als de Classicale vergadering Katwijk hebben 5 leden zitting in de commissie.

Namens de Classis Katwijk
Ds.  B. Brunt, predikant HG te Valkenburg, voorzitter;
Mw. A. van Egmond - van Bruggen, Rijnsburg;
Mw. A.M. van Egmond - Vianen, Voorhout, penningmeester;
Mw. M.C. Veldman - Heemskerk, Rijnsburg;
Dhr. J.A.P. Wesseling, Lisse.

Namens de Classis Leiden
 
Dhr. C. Buys, Voorschoten;
Mw. E. Kors - Hamburger, Zoeterwoude, secretaris;
Mw. M. Lodder - van Staveren, Voorschoten;
Dhr. C.A. van der Zee, Leiden.

Het adres van de commissie is:

          Commissie Kerk & Israël
          Mw. E. Kors - Hamburger
          Loethe 16
          2381 BL  Zoeterwoude

          Telefoon: 071 - 580 11 91
          E-mail: erica.kors-hamburger@orange.nl

 


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden