> Home
> Classicale vergadering
> Predikanten
> WGP Katwijk
> WGP Lisse
> Arbeidsvoorwaarden
> GR Predikantstraktementen
> Pensioenreglement
> Studieverlof
> Uitvoeringsbepalingen
> Verzuimprotocol
> Voor kerkenraden
> Leestips
> Cursussen
> Gemeenten
> Gemeenteadviseur
> Vergaderlocaties
> Kerkgebouwen
> Visitatie
> Classicaal Regionaal Overleg
> Regionaal Adviseur CV
> Generale Synode
> ANBI
> Fotoalbums
> Open monumentendag
> Nieuwe Bijbelvertaling
> Nieuw liedboek 2012
> Downloads
> Links
Studieverlof
 • De predikanten zijn geroepen om de theologische wetenschap te blijven beoefenen, waartoe de kerkenraden met medewerkingvan de gemeente ervoor zorgen dat de predikanten voldoende gelegenheid voor studie hebben.
 • De kerk bevordert dat de in Ord. 20-2-5 en 6 bedoelde instellingen nascholingsactiviteiten voor predikanten organiseren ten dienste van de voortgezette theologische studie en, in samenwerking met het bestuur van de dienstenorganisatie van de kerk, ten dienste van de toerusting tot het ambt van de predikanten.
 • Een predikant die voor de eerste maal als zodanig is bevestigd, is gehouden voor het einde van de eerste vier jaar na deze bevestiging deel te nemen aan een door de generale synode vast te stellen aantal studieweken, die met het oog op de begeleiding van beginnende predikanten worden belegd door het Theologisch Seminarium Hydepark.
 • De predikanten worden in het kader van het hierboven bepaalde bovendien eenmaal per vijf jaar gedurende een periode van drie maanden vrijgesteld van de vervulling van hun dienstwerk.
  De predikant doet tevoren aan het breed moderamen van de classicale vergadering mededeling over de invulling van dit studieverlof.
  Het studieverlof wordt nader geregeld in de generale regeling voor de predikantstraktementen en de generale regeling voor de opleiding en vorming van de predikanten.

De beide artikelen uit de 'generale regeling voor de predikantstraktementen' zijn hieronder weergegeven:

Artikel 13. Onkosten studieverlof

 1. De predikant die gebruik maakt van het studieverlof als bedoeld in artikel 19, heeft op declaratiebasis recht op een vergoeding van 50% van de kosten die verband houden met de verrichte studie. Voor deze vergoeding geldt een maximum bedrag dat is neergelegd in de uitvoeringsbepaling ter zake.

Artikel 19. Studieverlof

 1. Een predikant heeft, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van de Generale regeling opleiding predikanten, telkens na een volbrachte ambtsperiode van vijf jaar, recht op een studieverlof voor een periode van drie maanden. Indien de predikant dit wenst kan dit studieverlof in twee gedeelten worden opgenomen. De predikant pleegt tevoren, voor wat betreft de periode van het studieverlof, overleg met de kerkenraad en het moderamen van de classicale vergadering. 
 2. De eerste periode van vijf jaar begint na afloop van de verplichte nascholing als bedoeld in arti­kel 11-2 van de Generale regeling opleiding predikanten.
 3. Indien het studieverlof zou vallen in het eerste jaar, dat een predikant in een gemeente werkzaam is, wordt dit verleend in het daarop volgende jaar. De nieuwe periode van vijf jaar begint aansluitend op de in lid 1 bedoelde periode van vijf jaar.
 4. De predikant is tijdens het studieverlof vrijgesteld van alle ambtswerkzaamheden.
 5. In afwijking van het in lid 1 bepaalde is er geen recht op studieverlof gedurende de twee jaar voorafgaande aan het emeritaat. 
 6. De predikant ontvangt een studiekostenvergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 13

 Daarnaast wordt in de 'generale regeling voor de opleiding en vorming van predikanten' ook gesproken over het studieverlof.

 • De predikanten hebben recht op studieverlof, een en ander met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 13-20-4 en in de Generale regeling predikantstraktementen.
 • Na afloop van het studieverlof doet de predikant aan de kerkenraad schriftelijk verslag van het verloop van de studie

Voor declaratie van de studiekosten dient het daartoe speciaal ontworpen declaratiefomulier gebruikt te worden.

N.B. Voorafgaand aan het studieverlof dient het breed moderamen van de 
  classicale vergadering geïnformeerd te worden. 
  Na afloop van de studie kan 50% van de studiekosten gedeclareerd worden.


Eventuele vragen over het studieverlof kunt u kwijt bij de secretaris van het breed moderamen van de Classicale vergadering Katwijk, de heer D. Wijnands, 
telefoon: 071 - 408 17 20, e-mail: moderamen@classiskatwijk.nl
 

 


Laatste Nieuws
- Beroepingswerk per 28-05-2017
 
Agenda
Er zijn geen items
 

Nieuwsbrief

Actief worden geinformeerd over een aantal activiteiten in de komende maand?

Wordt gratis abonnee!

Aanmelden
Afmelden